اعلام اسامي برترينهاي قرآني پنجمين دوره مسابقات قرآني حفظ، قرائت، ترتيل و مفاهيم قرآن كريم ويژه طلاب و روحانيون اهل سنت استان هاي خراسان شمالي، جنوبي و رضوي:

اسامي برترينهاي قرآني پنجمين دوره مسابقات قرآني حفظ، قرائت، ترتيل و مفاهيم قرآن كريم ويژه طلاب و روحانيون اهل سنت استان هاي خراسان شمالي، جنوبي و رضوي اعلام شد.

بر اين اساس در رشته هاي مربوط به برادران:

حفظ كل (روحانيون)

نفر اول: علي برزگر

نفر دوم: اسماعيل گلباف

نفر سوم: آنه سهراب

حفظ كل(طلاب)

نفر اول: سهراب عثماني

نفر دوم: حامد يعقوبي

نفر سوم: امير تاجي

حفظ ۲۰ جزء(روحانيون)

نفر اول: عبدالعزيز رستمي كوه آبادي

نفر دوم: محمد ياسر كبوداني

نفر سوم: عبدالقدوس حسني

حفظ ۲۰ جزء (طلاب):

نفر دوم: عبدالرشيد خوشدوست

حفظ ۱۰ جزء

نفر اول احمد برزگر

نفر دوم محمد مرجاني

نفر سوم محمد قلعه كاهي

حفظ ۵ جزء(طلاب)

نفر اول: عماد حيراني

نفر دوم: علي عليجاني

نفر سوم: احمد حمايتي

حفظ ۳ جزء (طلاب)

نفر اول: ابوبكر نائيني نيا

نفر دوم: محمد تيموري

نفر سوم: محمد كريمي

مفاهيم(طلاب)

نفر دوم: مصطفي پنداشته

نفر دوم: ياسين يعقوبخاني

نفر سوم: خليل شاكري  

مفاهيم (روحانيون)

نفر اول: هاشم وحيديان

نفر دوم: عبدالعزيز رستمي

نفر سوم: ضياء الحق فرقاني

قرائت:

نفر اول: اسماعيل صفر پور

نفر دوم: عبدالظاهر عيدي تلخك

نفر سوم: توحيد كمال پور

ترتيل (طلاب):

نفر اول: حميد پروين

نفر دوم: حسن زادشايگان

نفر سوم: محمد سعيد زارعي

ترتيل (روحانيون):

نفر اول: علي شيخ جامي

نفر دوم: هاشم وحيديان

نفر سوم: نصير موحدي

 

و در بخش خواهران:

حفظ كل:

نفر اول: زينب صالحي

نفر دوم: گل اندام موسوي

نفر سوم: ميمونه خجسته خصال

حفظ ۲۰ جزء:

نفر سوم: مريم حبيب زاده

حفظ ۱۰ جزء:

نفر دوم: عاليه برزگر

حفظ ۵ جزء:

نفراول: خديجه اشرفي

نفر دوم: زينب صوفي

نفر سوم مهسا عالمي

حفظ ۳ جزء:

نفر اول: فاطمه نصيري

نفر دوم: خديجه جبارپور

حفظ يك جزء:

نفر اول: محبوبه جامي يوسفي

نفر دوم: فاطمه خسروي

نفر سوم: سهيلا صادقي

قرائت:

نفر اول: آسيه كاووسي

نفر دوم: انسيه فرقاني

نفر سوم: زهرا احراري

مفاهيم:

نفر اول: هاجر قاضي زاده

نفر دوم: ناسمه ناصري

نفر دوم: بهناز آغاز

نفر سوم: عايشه بهبودي

حائز رتبه هاي برتر اين دوره از مسابقات شدند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.